miniVES 8003LN/8003LNR/8003R/8003LNR+8003R

Kompaktes Sprachalarmierungssystem